میلگرد یکی از پرمصرف‌ترین و پرکاربردترین مقاطع فولادی است. میلگرد A1 یا میلگرد ساده برای عملیاتی مانند آهنگری و جوشکاری استفاده می‌شود. و انواع میلگرد آجدار A2 ،A3  و A4 برای عملیات خاموت‌زنی و سیویل صنعتی و ساختمانی بکار گرفته می‌شوند. A2 ،A3  و A4 در واقع نوع آج میلگرد را مشخص می‌کنند.

مجموعه بازرگانی پولاد قیمت روز میلگرد را انواع برندها و کارخانه‌های تولیدکننده معتبر در اختیار شما قرار می‌دهد. قیمت میلگرد؛ در دو نوع قیمت میلگرد آجدار و قیمت میلگرد ساده در لیست قیمت امروز میلگرد قابل مشاهده است. بخشی از کارخانه‌هایی که قیمت محصولات آن‌ها در لیست آمده‌است، عبارتند از:

قیمت میلگرد اهواز، قیمت میلگرد میانه، قیمت میلگرد نیشابور، قیمت میلگرد شاهرود، قیمت میلگرد ذوب آهن، قیمت میلگرد ابهر. قیمت میلگرد نطنز، قیمت میلگرد کاشان، قیمت میلگرد راد همدان، قیمت میلگرد بافق یزد، قیمت میلگرد نورد گرم سمنان، قیمت میلگرد ظفر بناب، قیمت میلگرد زاگرس، قیمت میلگرد کرمان و قیمت میلگرد آناهیتا گیلان.

قیمت واحد محل بارگیری استاندارد حالت سایز نوع نام محصول
152,390 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,470 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
149,550 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,170 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
159,180 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران A2 شاخه 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه بنگاه تهران
155,970 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه
155,970 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,000 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,000 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران
150,000 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,000 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,000 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,000 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران
148,720 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,000 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
156,430 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه
154,590 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه
156,430 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه
154,590 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 30 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 30 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
159,180 ریال کیلوگرم کارخانه A1 کلاف 5.5 میلگرد ساده میلگرد ساده 5.5 ابهر کلاف کارخانه
158,260 ریال کیلوگرم کارخانه A1 کلاف 6.5 میلگرد ساده میلگرد ساده 6.5 ابهر کلاف کارخانه
152,300 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
147,250 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه
147,710 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
147,250 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
147,250 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
147,250 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
147,250 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
147,250 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
147,250 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ابهر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
155,970 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,590 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه
154,590 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران
152,300 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران
152,300 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
152,300 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران
152,300 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران
148,630 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران
152,300 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
152,300 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران
152,300 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
152,300 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
145,510 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
145,510 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران
145,510 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
145,510 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
145,510 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
145,510 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
145,510 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,460 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
161,010 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه
156,430 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
155,510 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
152,120 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
152,120 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,920 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,920 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,920 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,920 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,920 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,920 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
163,310 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
162,390 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
159,180 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
159,180 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
159,180 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
159,180 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
159,180 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
159,180 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه
156,890 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
151,840 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
166,840 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه
163,630 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه
161,340 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
160,420 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
160,420 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
160,420 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
160,420 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
160,420 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
160,880 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
160,880 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
159,640 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه
157,800 ریال کیلوگرم کارخانه A2 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه
157,800 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
163,310 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه
157,800 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
157,800 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
155,050 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
155,050 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
155,050 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
155,050 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
155,050 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
155,050 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
155,050 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
155,050 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
163,310 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 36 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 36 A3 شاخه 12 متری کارخانه
163,310 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 40 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کاشان 40 A3 شاخه 12 متری کارخانه
177,070 ریال کیلوگرم کارخانه A1 کلاف 5.5 میلگرد ساده میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان کلاف کارخانه
170,650 ریال کیلوگرم کارخانه A1 کلاف 6.5 میلگرد ساده میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A1 کلاف 10 میلگرد ساده میلگرد ساده ۱۰ کاشان کلاف کارخانه
162,390 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه
154,130 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,460 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,460 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
149,550 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
149,550 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
149,550 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم تهران A3 شاخه 8 میلگرد آجدار میلگرد آجدار درپاد تبریز 8 A3 شاخه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
153,220 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار درپاد تبریز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار درپاد تبریز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 28 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه
148,630 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار میلگرد آجدار معراج کرد کوی 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,000 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار میلگرد آجدار معراج کرد کوی 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,000 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار میلگرد آجدار معراج کرد کوی 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
150,000 ریال کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار میلگرد آجدار معراج کرد کوی 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار میلگرد آجدار معراج کرد کوی 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت میلگرد روز همواره با نوسانات بسیاری همراه است. دلایل مختلفی مثل تغییر قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و هزینه حمل و نقل می‌توانند بر قیمت امروز میلگرد اثرگذار باشند. تغییرات ناگهانی قیمت انواع میلگرد به دلیل حجم بالای مصرف آن در صنایع مختلف به ویژه ساختمان‌سازی، محاسبات مالی پروژه‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. قیمت روز میلگرد آجدار و ساده یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت سازه‌ها به شمار می‌رود. بازرگانی پولاد قیمت جدید میلگرد را در اختیار شما قرار می‌دهد. و امکان خرید میلگرد را در استانداردها و سایزهای مختلف از کارخانه و یا بنگاه فراهم می‌کند. علاوه بر امکان دریافت قیمت امروز میلگرد، امکان محاسبه آنلاین وزن میلگرد آجدار، ساده، شفت و بولت نیز در سایت بازرگانی پولاد برای شما فراهم شده‌است.

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد روز

عددی که پس از میلگرد آورده می‌شود، سایز و قطر میلگرد را نشان می‌دهد. در بازار از عدد قطر به عنوان سایز میلگرد استفاده می‌شود. برای مثال زمانی که گفته می‌شود قیمت میلگرد 14 امروز چقدر است، منظور میلگرد با قطر 14 میلی متر خواهد بود. کارخانه های تولید میلگرد در ایران میلگرد با قطر 8 تا 40 میلی متر به بازار عرضه می‌کنند. ممکن است کارخانه‌ای تنها رنج محدودی از این بازه را تولید کند و امکان تولید تمامی سایزها را نداشته باشد. شما می‌توانید برای دریافت جدیدترین قیمت میلگرد شاهین بناب امروز، قیمت میلگرد راد همدان امروز، قیمت میلگرد استیل و قیمت میلگرد 16 شهرکرد به سایت بازرگانی پولاد مراجعه نمایید و از جدول قیمت میلگرد کمک استفاده کنید.

قیمت روز میلگرد

قیمت میلگرد امروز

بهترین کیفیت میلگرد در ایران توسط برند ذوب آهن اصفهان تولید می‌شود. میلگرد در واقع باعث مقاوم شدن بتن در برابر نیروهای کششی و چرخشی می‌شود. و این پروفیل در زمان اعمال نیروهای کششی به بتن، از ترک خوردن و شکستن آن جلوگیری می‌کند. در نتیجه کیفیت میلگرد در مقاومت ساختمان نقش بسیار مهمی دارد. قیمت میلگرد اصفهان و قیمت میلگرد بناب در سایت بازرگانی پولاد قابل مشاهده است. و قیمت‌ها به صورت روزانه بروزرسانی می‌شوند. برای اطلاع از قیمت جدید میلگرد و ثبت سفارش می‌توانید با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید. و از کارشناسان مجرب بازرگانی پولاد کمک بخواهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *