لیست قیمت ورق سیاه – نمودار + قیمت امروز

شماره نام کارخانه ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) بروزرسانی
1 ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 2 1000 ST37 رول کیلوگرم 211,010 1401/4/11
2 ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 2 1250 ST37 رول کیلوگرم 205,510 1401/4/11
3 ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 2 1000*2000 ST37 برش خورده کیلوگرم 218,810 1401/4/11
4 ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 2 1250*2500 ST37 برش خورده کیلوگرم 209,640 1401/4/11
5 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 3 1000 ST37 رول کیلوگرم 212850 1401/4/11
6 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 3 1250 ST37 رول کیلوگرم 205,510 1401/4/11
7 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 3 1250 ST37 رول کیلوگرم 210,560 1401/4/11
8 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 3 1500 ST37 رول کیلوگرم 203,670 1401/4/11
9 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 3 1500 ST37 رول کیلوگرم 208720 1401/4/11
10 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 3 1000*2000 ST37 برش خورده کیلوگرم 219,730 1401/4/11
11 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250 برش خورده ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 3 2500*1250 ST37 برش خورده کیلوگرم 210,560 1401/4/11
12 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 3 6000*1500 ST37 برش خورده کیلوگرم 208,720 1401/4/11
13 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 4 1000 ST37 رول کیلوگرم 212,850 1401/4/11
14 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 4 1250 ST37 رول کیلوگرم 205,510 1401/4/11
15 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 4 1500 ST37 رول کیلوگرم 203,670 1401/4/11
16 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 4 1500 ST37 رول کیلوگرم 208,720 1401/4/11
17 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 4 1000*2000 ST37 برش خورده کیلوگرم 219,730 1401/4/11
18 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 4 1250*2500 ST37 برش خورده کیلوگرم 210,560 1401/4/11
19 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000 برش خورده ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 4 1500*3000 ST37 برش خورده کیلوگرم 208,720 1401/4/11
22 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 4 6000*1500 ST37 برش خورده کیلوگرم 208720 1401/4/11
23 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 5 1000 ST37 رول کیلوگرم 229,360 1401/4/11
24 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 5 1000 ST37 رول کیلوگرم 239,000 1401/4/11
25 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 5 1500 ST37 رول کیلوگرم 211,010 1401/4/11
26 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 5 1500 ST37 رول کیلوگرم 213,310 1401/4/11
27 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 5 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 220,650 1401/4/11
28 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 5 6000*1500 ST37 برش خورده کیلوگرم 213,310 1401/4/11
29 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 6 1000 ST37 رول کیلوگرم 212,940 1401/4/11
30 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 6 1000 ST37 رول کیلوگرم 222,480 1401/4/11
31 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 6 1250 ST37 رول کیلوگرم 206,430 1401/4/11
32 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 6 1500 ST37 رول کیلوگرم 199,090 1401/4/11
33 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 6 6000*1500 ST37 برش خورده کیلوگرم 213310 1401/4/11
34 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 6 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 203,220 1401/4/11
35 ورق سیاه 8 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 8 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 344040 1401/4/11
36 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 8 1500 ST37 رول کیلوگرم 199,090 1401/4/11
37 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 8 1500 ST37 رول کیلوگرم 203,220 1401/4/11
38 ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 8 2000*6000 ST37 فابريك کیلوگرم 347,250 1401/4/11
39 ورق سیاه 8 گیلان 6000*1250 شیت بنگاه تهران گیلان 8 6000*1250 ST37 شيت کیلوگرم 220,650 1401/4/11
40 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 8 6000*1500 ST37 برش خورده کیلوگرم 203,220 1401/4/11
41 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 8 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 215140 1401/4/11
42 ورق سیاه 8 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 8 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 344,040 1401/4/11
43 ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانه گیلان 10 6000*1200 ST37 شیت کیلوگرم 199,550 1401/4/11
44 ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران قطعات 10 6000*1200 ST37 شیت کیلوگرم 199,550 1401/4/11
45 ورق سیاه 10 گیلان 1250 رول ST37 کارخانه قطعات 10 1250 ST37 رول کیلوگرم 195,420 1401/4/11
46 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 10 1500 ST37 رول کیلوگرم 199090 1401/4/11
47 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 10 1500 ST37 رول کیلوگرم 203220 1401/4/11
48 ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 10 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 252760 1401/4/11
49 ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران گیلان 10 6000*1250 ST37 شیت کیلوگرم 199550 1401/4/11
50 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 10 6000*1500 ST37 برش خورده کیلوگرم 203220 1401/4/11
51 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 10 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 215,140 1401/4/11
52 ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 10 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 244,040 1401/4/11
53 ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 10 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 252,760 1401/4/11
54 ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 12 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 199,550 1401/4/11
55 ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانه قطعات 12 6000*1200 ST37 شیت کیلوگرم 201,380 1401/4/11
56 ورق سیاه 12 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران گیلان 12 6000*1250 ST37 شیت کیلوگرم 210,560 1401/4/11
57 ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران قطعات 12 6000*1200 ST37 شیت کیلوگرم 199,550 1401/4/11
60 ورق سیاه 12 گیلان 1250 رول ST37 کارخانه گیلان 12 1250 ST37 رول کیلوگرم 244040 1401/4/11
61 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 12 1500 ST37 رول کیلوگرم 199090 1401/4/11
62 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 12 1500 ST37 رول کیلوگرم 203220 1401/4/11
63 ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 12 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 250,920 1401/4/11
66 ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران کاویان 12 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 221,560 1401/4/11
67 ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران کاویان 12 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 230,740 1401/4/11
68 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 12 6000*1500 ST37 برش خورده کیلوگرم 203,220 1401/4/11
69 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 12 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 215,140 1401/4/11
72 ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 12 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 244,040 1401/4/11
73 ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 12 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 250,920 1401/4/11
74 ورق سیاه 15 گیلان 1250 رول ST37 کارخانه گیلان 15 1250 ST37 رول کیلوگرم 199,550 1401/4/11
75 ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانه قطعات 15 6000*1200 ST37 شیت کیلوگرم 210,560 1401/4/11
76 ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران قطعات 15 6000*1200 ST37 شیت کیلوگرم 199,550 1401/4/11
77 ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران گیلان 15 6000*1250 ST37 شیت کیلوگرم 201,380 1401/4/11
78 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 15 1500 ST37 رول کیلوگرم 199090 1401/4/11
81 ورق سیاه 15 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 15 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 248630 1401/4/11
82 ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کاویان 15 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 213770 1401/4/11
85 ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران کاویان 15 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 221560 1401/4/11
86 ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کاویان 15 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 222940 1401/4/11
87 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران فولاد مبارکه 15 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 230740 1401/4/11
88 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 15 6000*1500 ST37 برش خورده کیلوگرم 203,220 1401/4/11
89 ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران کاویان 15 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 215,140 1401/4/11
90 ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 15 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 248,630 1401/4/11
91 ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 15 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 252,760 1401/4/11
92 ورق سیاه 20 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 20 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 241,290 1401/4/11
93 ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کاویان 20 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 213770 1401/4/11
94 ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران کاویان 20 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 221,560 1401/4/11
95 ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کاویان 20 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 222,940 1401/4/11
96 ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران کاویان 20 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 230,740 1401/4/11
97 ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 20 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 241,290 1401/4/11
98 ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 20 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 245,420 1401/4/11
99 ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 25 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 230280 1401/4/11
100 ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 25 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 238080 1401/4/11
101 ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کاویان 25 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 213770 1401/4/11
102 ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران کاویان 25 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 221560 1401/4/11
103 ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کاویان 25 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 222940 1401/4/11
106 ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران کاویان 25 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 230,740 1401/4/11
105 ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 25 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 230,280 1401/4/11
106 ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 25 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 238,080 1401/4/11
107 ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کاویان 30 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 213,770 1401/4/11
108 ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران کاویان 30 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 221,560 1401/4/11
109 ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کاویان 30 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 222940 1401/4/11
110 ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران کاویان 30 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 230740 1401/4/11
111 ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 30 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 231200 1401/4/11
112 ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 30 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 238080 1401/4/11
113 ورق سیاه 35 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 35 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 230280 1401/4/11
114 ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کاویان 35 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 213770 1401/4/11
115 ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران کاویان 35 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 221,560 1401/4/11
116 ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کاویان 35 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 222,940 1401/4/11
117 ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران کاویان 35 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 230830 1401/4/11
118 ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 35 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 230280 1401/4/11
119 ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 35 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 238,080 1401/4/11
120 ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 40 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 230,280 1401/4/11
121 ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کاویان 40 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 213770 1401/4/11
122 ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران کاویان 40 6000*1250 ST37 فابريك کیلوگرم 221660 1401/4/11
123 ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کاویان 40 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 222,940 1401/4/11
124 ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران کاویان 40 6000*1500 ST37 فابريك کیلوگرم 230830 1401/4/11
125 ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 40 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 230,280 1401/4/11
126 ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 40 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 238,080 1401/4/11
127 ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 45 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 230,280 1401/4/11
128 ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 45 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 238,080 1401/4/11
129 ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 50 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 262,390 1401/4/11
130 ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 50 12000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 269,270 1401/4/11
131 ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 50 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 262,390 1401/4/11
132 ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 60 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 266,060 1401/4/11
133 ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 60 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 273,860 1401/4/11
134 ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 70 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 266,060 1401/4/11
135 ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 70 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 273,950 1401/4/11
136 ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین اهواز 80 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 266,060 1401/4/11
137 ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین اهواز 80 6000*2000 ST37 فابريك کیلوگرم 273,950 1401/4/11

لیست قیمت ورق سیاه :   بازرگانی پولاد در سال 1392 با در نظر گرفتن پایین ترین قیمت ها جهت حمایت از تولید داخلی برآن شد ؛ تا با معرفی خود به اکثر کارخانه‌های معتبر داخلی از جمله فولاد مبارکه اصفهان ، فولاد اکسین اهواز ، فولاد سبا و همچنین فولاد کاویان ،عاملیت مجاز فروش ورق سیاه  ورق نورد گرم و نورد سرد بر عهده بگیرد . همچنین محصولات این شرکتها را به طور مستقیم و به قیمت تعیین شده کارخانه و پایین تر در اختیار شما همکاران و همچنین تولید کنندگان محترم قرار دهد.

در این صفحه میتوانید  لیست قیمت ورق سیاه به روز را مشاهده کنید.

لیست قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

لیست قیمت ورق سیاه :

قیمت ورق های فولادی با توجه به نهوه تولید ورق سیاه نسبت به قیمت ورق استیل قیمت مرقوم به صرفه و هم چنین پرمصرف تر می باشد.

ورق سیاه از ورق نورد گردم به راحتی در کارخانه های داخلی کشور تولید میشوند. از این رو ورق فولاد مبارکه اصفهان مرغوب ترین و کامل ترین رنج ضخامت را در بین تولید کنندگان داخلی را دارا می باشد.

برای خرید ورق آهن می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید : شماره تماس : 02187700216 می باشد .

ورق سیاه چیست؟

ورق فولادی نورد گرم یا ورق سیاه، ورق ساخته شده از فولاد نورد گرم (Hot Rolling) است، که در دمایی بیش از 930 درجه سانتی‌گراد تحت عملیات نورد فشاری قرار گرفته‌است و خاصیت فرم‌پذیری آن در اثر این عملیات بهینه شده‌است.

ورق نورد گرم یا ورق سیاه به انگلیسی Hot rolled mild steel گفته می‌شود و یکی از متداول ترین محصولات فولادی است. سطح خارجی این محصول فولادی در اثر وجود آثاری از اکسیداسیون و زنگ زدگی به حالت مات درآمده‌است و مثل ورق گالوانیزه و یا ورق روغنی براق نیست، پس این محصول را ورق سیاه نامیده‌اند. حجم زیادی از ورق سیاه مورد نیاز صنایع فولادی ایران در داخل کشور تولید می‌شود.

شرکت بازرگانی پولاد انواع ورق فولادی از جمله ورق سیاه را در ابعاد مختلف به صورت استاندارد یا سفارشی عرضه می‌کند. برای اطلاع از قیمت ورق سیاه و سفارش و خرید ورق آهن، می‌توانید از جدول قیمت به روز کمک بگیرید. برای دریافت مشاوره رایگان نیز می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید.

مشخصات ورق سیاه

 • ورق های سیاه سهم بزرگی را در تولیدات کارخانجات بزرگ فولاد دارند و طیف گسترده‌ای از نوع فولاد، ضخامت و ابعاد آن را شامل می‌شوند.
 • رایج ترین نوع ورق فولادی تولید شده در کشور ورق‌ St37 و ورق St52 هستند. آنالیز شیمیایی این ورق‌ها را تا سال 1980 در استاندارد DIN 17100 و پس از آن در استاندارد BS EN 10025 می‌توان مشاهده کرد.
 • گرید St37 در استاندارد EN، با نام S235JRG2 شناخته می‌شود اما به دلیل تنوع کم محصولات فولادی، هنوز به این محصول، فولاد St37 گفته می‌شود.
 • ورق آهن سیاه می‌تواند ضخامتی از 1 میلیمتر تا 10 سانتیمتر را داشته باشد. با بالاتر رفتن ضخامت محصول حالت تختال (Slab) پیدا کرده و قابلیت شکل پذیری آن کم خواهد شد. ضخامت ورق سیاه بر قیمت ورق سیاه تاثیر مستقیم دارد.
 • ورق سیاه به دو صورت رول و یا شیت با ابعاد مشخص در بازار عرضه می‌شود. شیت ورق سیاه معمولاً در اندازه‌های 6×1.5،6X2 ،12X2 ،2X1  و 2.5X1.5 برش می‌خورند. اگر ورق سیاه در کارخانه با اندازه‌های مشخصی برش داده شود به آن ورق فابریک می‌گویند.
 • ورق های سیاه به دو طریق رول فرم و پلیت فرم به بازار عرضه می‌شوند.
 •  ورق سیاه به خوبی گالوانیزه می‌شود پس می توان محصولاتی که از آن به دست می‌آید را پس از تولید گالوانیزه کرد.
 • خواص مکانیکی ورق سیاه در طی فرآیند تولید بهینه می‌شود. فشرده شدن فولاد تحت نورد در دمای بالاتر از 930 درجه سانتیگراد ، باعث افزایش مقاومت فولاد در برابر ضربه شده و شکل پذیری آن نیز بهبود پیدا می‌کند.
 • ورق سیاه طی فرآیند تولید خود، قابلیت جوشکاری خوبی پیدا کرده و از قابلیت مقاومت به خستگی در برابر بارهای متغییر نیز برخوردار می‌شود.
 • بیشتر نیاز ورق سیاه صنایع ایران در داخل کشور تولید می شود و فولاد مبارکه اصفهان یکی از مهم‌ترین کارخانه های تولید ورق سیاه در ایران است که در سال 1371 تاسیس شده‌است.
 • نوسانات بازار ارز باعث تغییر قیمت ورق آهن سیاه می‌شود. پس برای دریافت قیمت روز ورق سیاه از جدل قیمت استفاده کنید و یا با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

کاربرد ورق سیاه

ورق فولادی به خودی خود یک محصول نهایی حساب نمی‌شود و ورق های سیاه ساختمانی نیز بیشتر برای ساخت محصولات ثانویه استفاده می‌شود که عبارتند از:

 • انواع پروفیل های ساختمانی بسته یا باز شامل قوطی، ستونی، پروفیل Z، فرانسوی و چهارچوب  …
 • انواع مقاطع فلزی یا مقاطع فولادی مثل انواع تیر ورق، ناودانی، نبشی، سپری …
 • تیرآهن ها
 • ورق پانچ، تسمه و زهوارهای فولادی
 • گاردریل و دیگر تجهیزات ترافیکی
 • ساخت تانک ذخیره و مخازن ذخیره سازی مشتقات نفتی
 • کشتی سازی و دیگر تجهیزات دریایی
 • تجهیزات عظیم صنعتی و …

نحوه تولید ورق سیاه

 • تختال‌های گداخته تا دمایی بالاتر از 1100 درجه سانتی‌گراد، با آنالیز شیمیایی متناسب با محصول نهایی، از کوره ها به سمت خط تولید حرکت می‌کنند.
 • لایه های اکسیدی ضخیمی که به صورت فلس بر روی تختال تشکیل شده‌اند، زدوده می‌شوند.
 • تختال را با استفاده از دستگاه رول پرس، تا ضخامت و عرض مشخصی فشرده می‌کنند.
 • پس از سایزینگ اسلب ها، ضخامت آن‌ها به وسیله‌ی غلتک‌های رفت و برگشتی، به شکل کنترل شده کاهش می‌یابد.
 • تختال نازک شده که هنوز گداخته است، به صورت کلافی در باکس جمع آوری کویل پیچیده می‌شود.
 • کلاف باز شده و ابتدا و انتهای آن به وسیله ی گیوتین جداسازی می‌شود.
 • پس از آن مرحله‌ی اکسیدزدایی ثانویه انجام می‌گیرد.
 • محصول به وسیله‌ی غلطک های هیدرولیک بسیار قوی و سنگین در معرض نورد نهایی قرار می‌گیرد و خواص مکانیکی آن بهبود می‌یابد.
 • در این مرحله خنک سازی ورق تولید شده انجام می‌شود‌ و آن را به سمت رول جمع کن ارسال می‌کنند.
 • محصول بسته بندی شده  و برند یا نام کارخانه و شماره ذوب  بر آن چاپ می‌شود.
 • در نهایت رول بسته بندی شده، پیش از ارسال شدن به انبار و یا خروج از کارخانه، وزن‌کشی خواهد شد.

قیمت ورق سیاه / خرید و فروش و قیمت امروز ورق سیاه

انواع ورق سیاه

ورق سیاه را بر اساس کاربرد، ترکیب مواد و ظاهر آن به انواع مختلفی تقسیم می‌کنند. در ادامه به انواع ورق سیاه بر اساس ظاهر اشاره می‌کنیم:

ورق سیاه رول شده، کویل یا کلاف:

ورق سیاه رول شده در عرض های 1000، 1250، 1500 و 2000 میلی متر و  ضخامت 1.5 تا 15 میلیمتر و در طول نا محدود تولید می‌شود.

ورق سیاه فابریک یا شیت:

ورق سیاه فابریک در ضخامت 15 میلیمتر به بالا تولید می‌شود. اما ابعاد ۱۰۰0*۲۰۰۰، ۱۲۵۰*۲۵۰۰، ۱۰۰۰*۶۰۰۰، ۱۵۰۰*۶۰۰۰، ۲۰۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ در مقایسه با ابعاد دیگر بیشترین کاربرد را دارند. می‌توانید این شیت ها را در هر سایزی از گروه بازرگانی پولاد تهیه کنید. برای دریافت مشاوره با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید.

قیمت ورق سیاه

ورق St37 و ورق St52 چه تفاوتی دارند؟

دو گرید معروف St37 و St52، ورق سیاه معمولی و ورق سیاه صنعتی هستند. در این گریدها  St  نماد قدرت و عدد کنار آن میزان تنش نهایی یا میزان سختی برحسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. ورق سیاه St37  با درصد کربن کمتر، به عنوان ورق سیاه معمولی در صنایعی چون ساختمان‌سازی استفاده می‌شود. و ورق سیاه St52 با درصد کربن بیشتر، به عنوان ورق سیاه صنعتی در صنایع سنگین مثل ساخت ماشین آلات به کار می‌رود.

تفاوت ورق سیاه با ورق فولادی دیگر چیست؟

بیشترین تفاوت ورق سیاه با دیگر ورق های فولادی در ظاهر و رنگ این نوع ورق است. ورق های سیاه رنگی سیاه و مات دارند ولی درگر ورق های فولادی مثل ورق روغنی و ورق گالوانیزه براق هستند.

تفاوت ورق سیاه با ورق روغنی چیست؟

ورق سیاه طی فرآیند نورد گرم تولید می‌شود و ورق روغنی با فرآیند نورد سرد ساخته می‌شود. ورق سیاه برای حالت رول معمولا بین 1 تا 15 میلیمتر ضخامت دارد و برای حالت فابریک نیز ضخامتی بیش از 15 میلیمتر دارد. ولی ورق های روغنی ضخامتی بین 0.3 تا 3 میلیمتر را پوشش می دهند.

تفاوت ورق سیاه با ورق گالوانیزه چیست؟

در فرآیند تولید ورق سیاه مرحله گالوانیزاسیون وجود ندارد و هیچ گونه آبکاری انجام نمی‌شود. ورق گالوانیزه از مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی برخوردار است. ولی ورق سیاه این قابلیت را ندارد و با قرار گرفتن در معرض هوا، به سرعت لایه‌ای اکسیدی بر روی آن تشکیل می‌شود.

بزرگ‌ترین کارخانه های تولید ورق سیاه در ایران

در این‌جا برترین تولیدکنندگان ورق سیاه را به شما معرفی می‌کنیم. شرکت بازرگانی پولاد نماینده معتبر بیشتر کارخانه های تولید ورق سیاه است و بهترین کیفت و ارزان ترین قیمت ورق سیاه را برای مشتریان فراهم می‌کند. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت ورق سیاه امروز و نرخ ورق آهن با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید. در ادامه مهم‌ترین کارخانجات تولید ورق سیاه در کشور ما آورده شده‌اند:

فولاد مبارکه اصفهان:

شرکت فولاد مبارکه ی اصفهان از مهم‌ترین تولیدکنندگان ورق سیاه، در کشور است. این کارخانه که در 75 کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد، بزرگترین واحد صنعتی ایران است. فولاد مبارکه خط تولید شمش فولادی دارد و تبدیل شمش به ورق فولادی را نیز انجام می‌دهد. این واحد صنعتی ظرفیت تولید 11.3 میلیون تن انواع ورق فولادی در سال را دارد.

ورق سیاه فولاد مبارکه در ضخامت 2 و 2.5 میلمتر، با عرض های 1 و 1.25 متر، ضخامت 3 و 4 میلیمتر  با عرض 1.25 و 1.5 ، صخامت 5، 6، 8، 10، 12 و 15 میلیمتر با عرض 1.5 متر تولید می‌شود. این کارخانه به صورت سفارشی ورق‌های 8 میلیمتری خود را با عرض 1.25 متر نیز تولید می‌کند. برای اطلاع از قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه و قیمت روز ورق سیاه فولاد مبارکه با شماره های شرکت بازرگانی پولاد، نماینده فروش ورق سیاه فولاد مبارکه، تماس بگیرید.

فولاد اکسین خوزستان:

این کارخانه که در کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی (ره) – اهواز در استان خوزستان قرار گرفته‌است. این کارخانه ورق سیاه خود را با کیفیت بالا  تولید و عرضه می کند. فولاد اکسین ظرفیت تولید بیش از یک میلیون تن در سال را دارد. کارخانه فولاد اکسین خوزستان ورق های سیاه را با ضخامت بالا تر از 40 میلیمتر در عرض 2 متری تولید می‌کند و توانایی تولید این روق‌ها را تا عرض 4.5 متر نیز دارد. برای اطلاع از قیمت ورق سیاه اکسین با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

فولاد کاویان:

این شرکت واقع در 9 کیلومتری جاده ی اهواز – خرمشهر واقع شده است . این شرکت در سال 1372 تاسیس و در سال 1374 در کارخانه فولاد اهواز ادغام شد.  ورق سیاه تولیدی این کارخانه در ساخت  بدنه کشتی‌ها، پل‌های فلزی، مخزن، واگن و … کاربرد دارد. از اسلب های نازک تولیدی این شرکت در ساخت کوپلینگ، انواع فلنج، زنجیر، چرخ دنده و دیگر قطعات استفاده می‌شود. ورق سیاه فولاد کاویان در عرض 1.5 یا 1.25 متری و با ضخامت  8 تا 40 میلیمتر تولید می‌شود.

فولاد گیلان:

شرکت فولاد گیلان نخستین و بزرگترین کارخانه نورد فولادی در بخش خصوصی است. که در جاده سراوان در شهر رشت قرار دارد و در سال 1382 بازگشایی شده‌است. ورق سیاه فولاد گیلان تولیدی در صنایع مختلفی مثل صنعت خودروسازی، صنایع ساختمانی و لوله سازی استقاده می‌شود. این مجتمع ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن محصولات نورد گرم و 500 هزار تن محصولات نورد سرد در سال را دارد. عرض ورق سیاه گیلان از 0.6 تا 1.42 متر و  ضخامت آن نیز از 2 تا 17 میلیمتر تغییر می‌کند.

قیمت ورق سیاه روز

قیمت ورق سیاه به دلیل تقاضای بالایی که دارد تأثیر مستقیمی بر بازار فولاد می‌گذارد. این تاثیرگذاری به این دلیل است که:

ورق سیاه به دلیل تولید از طریق فرآیند نورد گرم، قیمت پایین‌تری نسبت به انواع مشابه خود دارد. همین موضوع باعث می‌شود ورق سیاه برای تولید دستگاه‌هایی با ابعاد بالا انتخاب مناسبی باشد و تقاضا بالایی در بازار فولاد داشته باشد و قیمت این ورق از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد اکسین، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، قطعات و روس مهمترین تولید کنندگان این محصول به حساب می‌آیند و قیمت ورق سیاه تولیدی توسط این کارخانه‌ها را در جدول قیمت ورق سیاه مشاهده می‌کنید.

ورق سیاه به صورت رول و یا شیت‌های برش خورده تولید می‌شود و در اندازه‌های 6*1.5، 6*2، 12*2، 2*1 و 2.5*1.25 در بازار موجود است. این ورق‌ها با ضخامتی بین 1.8 تا 100 میلیمتر عرضه می‌شود که پر استفاده‌ترین  آنها را شاید بتوان ورق سیاه 2 میل دانست.

برای انتخاب ورق سیاه مناسب می‌توانید با شماره 02187700216 تماس حاصل فرمایید و از مشاوره کارشناسان بازرگانی پولاد استفاده کنید؛ همچنین بعد از انتخاب محصول مورد نظر خود امکان ثبت سفارش وجود دارد و با تکمیل سفارش، همکاران بازرگانی پولاد محموله را به سرعت به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهند کرد.

لیست قیمت ورق سیاه

فروش ورق سیاه

ورق سیاه، قیمت ورق سیاه، آرشیو قیمت ورق سیاه اطلاعاتی هستند که به راحتی با حضور در این صفحه می توانید به آن دست پیدا کنید. بازرگانی پولاد دارای سابقه ای درخشان در زمینه خرید و فروش ورق سیاه می باشد. ورق سیاه همان ورق گالوانیزه گرم است که در نورد گرم تولید می شود.

ورق های سیاه انواع مختلفی دارند. ورق سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی دو نوع ورق سیاه هستند که دارای استانداردهای مختلفی هستند. نوع صنعتی این ورق با نام تجاری ST37 وجود دارد که در بازرگانی پولاد نیز به فروش می رسد. بیشترین کاربرد مصارف صنعتی ورق های از نوع ST37 بوده و در سوله سازی و صنایع ساختمانی و پروژه های مخزن سازی و سد سازی می باشد. برای اطلاع از قیمت ورق سیاه نازک به فروشگاه بازرگانی پولاد مراجعه نمایید.

قیمت ورق سیاه امروز

ورق سیاه قیمت های مختلفی دارد که بر اساس سایز و ضخامت آن ها و نوع کارخانه سازنده مشخص می شود. نوسانات ارزی و تحولاتی که در منطقه وجود دارد و همچنین تغییر قیمت جهانی آهن آلات، موجب تغییر قیمت ورق سیاه می شود. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه بازرگانی پولاد ، نمودار قیمت ورق سیاه را در 15 روز گذشته مشاهده کنید.

به دلیل اینکه ورق سیاه از طریق فرآیند نورد گرم تولید می شود، نسبت به انواع مشابه خود، قیمت پایین‌ تری دارد. بنابراین ورق سیاه انتخاب مناسبی برای تولید دستگاه ‌هایی با ابعاد بالا است. به دلیل بالا بودن تقاضا برای ورق سیاه فولادی، قیمت این ورق از اهمیت بالایی دارد.

کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، لوله و پروفیل نیکان پروفیل، مجتمع فولاد گیلان، مجتمع فولادی سبا و چندین کارخانه دیگر که در جدول زیر اسامی آن ها ذکر شده است، مهمترین تولید کنندگان این محصول به حساب می ‌آیند. برای دریافت قیمت ورق سیاه صادراتی در این کارخانه ها می توانید با شماره های درج شده در سایت بازرگانی پولاد تماس بگیرید. همچنین می توانید برای خرید و فروش ورق سیاه از راهنمایی کارشناسان متخصص ما در بخش فروش کمک بگیرید.

از ورق سیاه فولادی در مصالح ساختمانی مانند ساخت آبگرمکن، صنایع فلزی سنگین، صنعت خودرو مانند ساخت قطعات خودرو، تولید تجهیزات کشاورزی، ساخت رینگ چرخ، صنعت کشتی سازی، تانکر سازی و موارد بسیاری دیگر استفاده می شود. بازه ضخامت ورق های سیاه موجود در بازار برای هر کارخانه سازنده متفاوت است اما عرض همه این ورق ها بر اساس استاندارد ثابت بوده و 1000 یا 1250 میلی متر می باشد.

لیست قیمت ورق سیاه و شرکت های تولید کننده

قیمت ورق سیاه در بورس آهن آلات و لیست قیمت فروش ورق سیاه در اصفهان و سایر شهرها، جهت خرید ورق سیاه با کارشناسان تماس حاصل کنید و خرید آسان و مطمئن را تجربه کنید.  شرکت های تولید کننده ورق سیاه عبارتند از: کار خانه فولاد مبارکه، کار خانه فولاد اکسین خوزستان، کارخانه فولاد کاویان، کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی، MMK روسیه، کارخانه فولاد پروفیل مشهد، گروه صنایع فولادصبح پارسیان، کارخانه لوله و پروفیل مبتکران صبا، کارخانه پروفیل موکریان، مجتمع نورد فولاد کسری، مجتمع فولاد سبا، مجتمع فولاد گیلان، شرکت صنعتی نیکان پروفیل، کارخانه پروفیل فولادی اصفهان، نورد و لوله اهواز، لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد، شرکت لوله و پروفیل امید البرز. شما می توانید لیست قیمت ورق سیاه مرتبط با هر شرکت را دز این صفحه مشاهده کنید.

آشنایی با ورق سیاه

ورق سیاه یکی از انواع ورق آهنی است که کاملا صاف و صیقلی و به دو صورت رول و شیت (برش خورده) تولید می شود. ورق سیاه از طریق نورد گرم تولید و زیر مجموعه ورق صنعتی است. آن  را به نام ورق سیاه صنعتی نیز می شناسند. علت نام گذاری آن به عنوان ورق سیاه این است که در نورد گرم و در دمای بالای ذوب، به رنگ مات تبدیل می شود و همین مات بودن علت نام گذاری آن است.

ورق سیاه به دو صورت در بازار موجود است که عبارتند از:

 • ورق سیاه صنعتی با استاندارد A مانند A516 –GR ۶۰
 • ورق سیاه معمولی

قیمت ورق سیاه | بازرگانی پولاد

برای اندازه گیری کیفیت ورق سیاه معمولی از شاخصی به نام ST استفاده می شود که این شاخص در ورق سیاه معمولی بین اعداد St33 تا St52 است. این نام گذاری بر اساس مقدار کربن موجود در مواد سازنده ورق است. به گونه ای که ورق St 33 دارای کمترین مقدار کربن و در نتیجه انعطاف پذیری بیشتر نسبت به سایر کیفیت ها و ورق ST52 دارای بیشترین مقدار کربن و در نتیجه انعطاف پذیری خیلی کمی است. از بین این گریدها، ورق ST37 و ورق ST52 پرکاربردترین نوع موجود در بازار هستند، قیمت ورق سیاه وابستگی زیادی به میزان مصرف آن دارد. ضخامت ورق سیاه از 1/5 میلی متر شروع شده و نهایتا به 100 میلی متر ختم می شود. یکی از بهترین نوع ورق ، ورق سیاه فولاد مبارکه است.

قیمت ورق سیاه و علل پایین بودن قیمت

 • ناصافی سطح فلز و پوسته پوسته شدن
 • گردی و ناصافی لبه‌های محصول تولید شده
 • معمولا فولاد نورد گرم بیشتر از فولاد نورد سرد نیاز به پردازش دارد، به همین دلیل دارای قیمت ورق پایین است.
 • سرد کردن ورق سیاه می‌تواند در دمای اتاق انجام شود، در نتیجه فولاد نرمالیزه می‌شود

ورق فولادی با نورد گرم کیفیت پایین تری در مقایسه با نورد سرد دارد در نتیجه قیمت ورق سیاه پایین تر از سایر انواع است. محصولاتی که طی فرآیند نورد گرم بدست می آیند در عملیات جوشکاری، ریل، تیرآهن و ساخت و ساز و همچنین ساخت لوله استیل کاربرد دارند.

سوالات متداول

آیا قیمت اعلامی در سایت تمام شده می باشد؟

بله، تمامی قیمت های اعلام شده در سایت، نهایی می‌باشد. همچنین باید در نظر داشت هزینه‌های حمل و نقل، بنگاه‌داری، بارگیری و خدمات به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

آیا امکان برش ورق سیاه و آجدار در طول های مختلف وجود دارد؟

بله، در رول‌های ورق سیاه و آجدار، می‌توان ورق را در طول بهینه و طبق سفارش مشتری برش داد.

آیا تمامی برندهای ورق سیاه و آجدار در سبد فروش بازرگانی پولاد وجود دارد؟

بله، تمامی برندهای موجود در بازار ورق سیاه و آجدار در سبد کالای بازرگانی پولاد وجود دارد. از برندهای مطرح موجود ورق سیاه در بازار داخلی می‌توان کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، نورد لوله اهواز، قطعات خودرو و فولاد گیلان را نام برد. همچنین تولیدات ورق آجدار فولاد مبارکه و برندهای وارداتی چین، قزاق، روس و اوکراین نیز قابل ارائه می باشد.

آیا ورق سیاه با ضخامت زیر 2 میلیمتر در بازار موجود است؟

بله، برخی کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه در ایران شامل فولاد مبارکه، نورد لوله اهواز و فولاد گیلان امکان تولید ورق های با ضخامت زیر 2 میلیمتر را دارا هستند اما با توجه به اینکه ضخامت های مذکور همچون: 1.8، 1.5، 1.2 میلیمتر .

در سایت بازرگانی پولاد چه نوع ورق هایی ارائه می شود؟

در این فروشگاه انواع ورق های فولادی اعم از ورق سیاه، ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق آلیاژی و …ارائه می گردد. شما عزیزان می توانید بر حسب نیاز خود به صورت رول یا شیت این ورق ها را تهیه فرمایید.

قیمت ورق ارائه شده در سایت بازرگانی پولاد به روز است؟

بله، قیمت ورق در سایت بازرگانی پولاد به صورت لحظه ای بروزرسانی می گردد. شما عزیزان همچنین می توانید با شماره 02187700216 جهت دریافت قیمت و مشاوره خرید تماس حاصل فرمایید.

آیا قیمت ورق در بازرگانی پولاد به قیمت درب کارخانه است؟

بله ورق در بازرگانی پولاد مستقیم از درب کارخانه برای مشتریان ارسال می گردد و تمامی محصولات به دور از دست واسطه گران بوده و به قیمت درب کارخانه عرضه می گردند.

خرید و قیمت ورق سیاه

برای خرید ورق سیاه و یا اطلاع از قیمت روز ورق آهن سیاه می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت شرکت بازرگانی پولاد، نماینده فروش انواع ورق سیاه، تماس بگیرید. پیش از ثبت سفارش و خرید خود، برای دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما در تماس باشید.

شما می‌توانید برای اطلاع از ورق سیاه قیمت، قیمت ورق سیاه 2 میل، آرشیو قیمت ورق سیاه، قیمت ورق سیاه آهن آنلاین، قیمت ورق اهن امروز، قیمت ورق ۲میل سیاه، قیمت ورق سیاه ۳ میل، قیمت ورق 2 میل سیاه، قیمت ورق سیاه ۲ میل، قیمت ورق آهن 10 میل، قیمت امروز ورق سیاه، قیمت ورق 2 سیاه، ورق سیاه 2 میل، قیمت ورق آهن دو میل، قیمت اهن ورق سیاه، قیمت ورق ۲ سیاه، قیمت ورق سیاه 3 میل، قیمت ورق اهن ۲میل، نرخ قيمت ورق سياه 2 ميلي، قيمت ورق سياه ٣ميل، قیمت ورق سیاه مبارکه، ورق سیاه برش خورده، قیمت ورق سیاه دو میل، قیمت ورق سیاه امروز، قیمت ورق اکسین و … به جدول قیمت مراجعه کنید و یا با شماره‌های تماس حاصل فرمائید. شما می‌توانید فیمت انواع ورق استیل ملنند قیمت ورق استیل 430 و 304 و … را نیز از طریق وبسایت بازرگانی پولاد دریافت کنید.