لیست قیمت ورق گالوانیزه – نمودار +‌ قیمت امروز

شماره نام برند ضخامت عرض(mm) تحویل حالت واحد قیمت (ریال) بروزرسانی
1 ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران شهریار تبریز 2 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 295,420 1401/4/11
2 ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران شهریار تبریز 3 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 417,440 1401/4/11
3 ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران شهریار تبریز 2.5 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 282,570 1401/4/11
4 ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران شهریار تبریز 2 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 295,420 1401/4/11
5 ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران شهریار تبریز 2.5 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 282,570 1401/4/11
6 ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران شهریار تبریز 3 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 390,830 1401/4/11
7 ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد 0.4 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 302,760 1401/4/11
8 ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد 0.5 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 283,490 1401/4/11
9 ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران شهرکرد 0.5 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 283,490 1401/4/11
10 ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد 0.6 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 269,730 1401/4/11
11 ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران شهرکرد 0.6 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 269,730 1401/4/11
12 ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران شهرکرد 0.7 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 266,060 1401/4/11
13 ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران شهرکرد 0.7 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 266,060 1401/4/11
14 ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران شهرکرد 0.8 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 263,310 1401/4/11
15 ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران شهرکرد 0.8 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 263,310 1401/4/11
16 ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد 0.9 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 259,640 1401/4/11
17 ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران شهرکرد 0.9 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 260,560 1401/4/11
18 ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد 1 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 263,310 1401/4/11
19 ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران شهرکرد 1 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 263,310 1401/4/11
20 ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد 1.25 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 261,470 1401/4/11
21 ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران شهرکرد 1.25 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 261,470 1401/4/11
22 ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد 1.5 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 263,310 1401/4/11
23 ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران شهرکرد 1.5 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 265,140 1401/4/11
24 ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد 2 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 278,900 1401/4/11
25 ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران شهرکرد 2 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 278,900 1401/4/11
26 ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 0.3 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 330,280 1401/4/11
27 ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 0.4 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 312,850 1401/4/11
28 ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کاشان 0.4 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 311,010 1401/4/11
29 ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 0.45 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 298,170 1401/4/11
30 ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کاشان 0.45 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 298,170 1401/4/11
31 ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 0.5 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 289,000 1401/4/11
32 ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کاشان 0.5 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 289,000 1401/4/11
33 ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 0.55 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 278,900 1401/4/11
34 ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کاشان 0.55 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 278,900 1401/4/11
35 ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 0.6 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 275,230 1401/4/11
36 ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کاشان 0.6 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 275,230 1401/4/11
37 ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 0.7 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 266,980 1401/4/11
38 ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کاشان 0.7 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 266,980 1401/4/11
39 ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 0.8 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 263,310 1401/4/11
40 ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کاشان 0.8 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 264,230 1401/4/11
41 ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 0.9 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 260,560 1401/4/11
42 ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کاشان 0.9 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 260,560 1401/4/11
43 ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 1 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 264,230 1401/4/11
44 ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران کاشان 1 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 264,230 1401/4/11
45 ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کاشان 1.25 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 262,390 1401/4/11
46 ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران کاشان 1.25 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 262,390 1401/4/11
47 ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران کاشان 1.5 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 265,140 1401/4/11
48 ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.4 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 302,760 1401/4/11
49 ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.4 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 302,760 1401/4/11
50 ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.5 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 281,660 1401/4/11
51 ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.5 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 281,660 1401/4/11
52 ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.6 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 267,890 1401/4/11
53 ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.6 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 267,890 1401/4/11
54 ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.7 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 264,230 1401/4/11
55 ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.7 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 264,230 1401/4/11
56 ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.8 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 260,560 1401/4/11
57 ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.8 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 260,560 1401/4/11
60 ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.9 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 258,720 1401/4/11
61 ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 0.9 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 258,720 1401/4/11
62 ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 1 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 261,470 1401/4/11
63 ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 1 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 260,560 1401/4/11
66 ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 1.25 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 259,640 1401/4/11
67 ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 1.25 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 259,640 1401/4/11
68 ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 1.5 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 261,470 1401/4/11
69 ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 1.5 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 261,470 1401/4/11
72 ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 2 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 277,070 1401/4/11
73 ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 2 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 277,070 1401/4/11
74 ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس 2.5 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 266,980 1401/4/11
75 ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس 2.5 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 266,060 1401/4/11
76 ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز 0.4 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 301,840 1401/4/11
77 ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز 0.5 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 283,490 1401/4/11
78 ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز 0.5 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 283,490 1401/4/11
81 ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز 0.6 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 269,730 1401/4/11
82 ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز 0.6 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 269,730 1401/4/11
83 ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز 0.7 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 266,060 1401/4/11
84 ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز 0.7 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 266,060 1401/4/11
85 ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز 0.8 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 263,310 1401/4/11
86 ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز 0.8 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 262,390 1401/4/11
87 ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز 0.9 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 259,640 1401/4/11
88 ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز 0.9 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 261,470 1401/4/11
89 ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز 1 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 263,310 1401/4/11
90 ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز 1 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 263,310 1401/4/11
91 ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز 1.2 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 261,470 1401/4/11
92 ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز 1.2 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 261,470 1401/4/11
93 ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز 1.5 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 263,310 1401/4/11
94 ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز 1.5 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 265,140 1401/4/11
95 ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز 2 1000 بنگاه تهران رول کیلوگرم 279,820 1401/4/11
96 ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز 2 1250 بنگاه تهران رول کیلوگرم 279,820 1401/4/11

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق گالوانیزه، ورقی آهنی است که با فلز روی پوشش داده شده‌است. ورق های گالوانیزه به دلیل داشتن پوششی از جنس فلز روی، در برابر خراشیدگی، زنگ زدگی، تغییر شکل فیزیکی، تنش و پرس مقاوم است و  کیفیت خود را حفظ می‌کند. ورقهای گالوانیزه می‌توانند در میزان پوشش و coating با یکدیگر متفاوت باشند. هرچقدر که میزان پوشش روی بر سطح آهن بیشتر باشد، ورق گالوانیزه از coating بالاتری برخوردار است.

ورق گالوانیزه یکی دیگر از محصولات نورد سرد بازرگانی پولاد است. بازرگانی پولاد تامین کننده انواع مقاطعه فولادی و انواع ورق فولادی در سراسر کشور است. قیمت ورق گالوانیزه بازرگانی پولاد به صورت داخلی و وارداتی در جدول قیمت ورق گالوانیزه زیر به صورت روزانه بروزرسانی می‌شود. ورق گالوانیزه در ضخامت و عرض‌های مختلف به دو صورت رول و برش خورده قابل عرضه در کارخانه، بنگاه تهران، بندرانزلی و بندرعباس است. بازرگانی پولاد همچنین انواع خدمات برش، فرمینگ، نواربری و پانچ را نیز انجام می‌دهد. مشتریان و همکاران عزیز برای اطلاع از قیمت انواع ورق گالوانیزه و سفارش و خرید ورق گالوانیزه، می‌توانید از نمودار قیمت ورق گالوانیزه کمک بگیرید. برای دریافت مشاوره رایگان و قیمت روز ورق گالوانیزه نیز می‌توانید با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.

لیست کارخانه های تولید ورق گالوانیزه

در این‌جا به چند کارخانه ورق گالوانیزه مهم کشور اشاره می‌کنیم. شما می‌توانید لیست قیمت ورق گالوانیزه تولیدی این کارخانه‌ها را نیز در ادامه مشاهده کنید. کارخانه‌های تولید بهترین ورق گالوانیزه کشور عبارتند از:

 • ورق گالوانیزه هفت الماس
 • ورق گالوانیزه شهرکرد
 • ورق گالوانیزه تبریز
 • ورق گالوانیزه کاشان
 • ورق گالوانیزه تاراز
 • ورق گالوانیزه سمنان
 • ورق گالوانیزه اصفهان
 • ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

لیست برندها

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهرکرد

ورق گالوانیزه تبریز

ورق گالوانیزه کاشان

ورق گالوانیزه تاراز

مشخصات ورق گالوانیزه

 • ورقهای گالوانیزه طی فرآیند نورد گرم و سرد، با استفاده از مکانیزم‌های پوسته‌زدایی، بهبود سطحی پیدا می‌کنند. ظاهر فلزاتی که در گالوانیزه روش گرم پوشش داده می شوند، کدر و مات است ولی در گالوانیزه روش سرد پوشش فلز ظاهری براق‌تر خواهد داشت.
 • به علت وجود پوشش سطحی محافظ بر روی فلز پایه، جوشکاری ورق گالوانیزه امکان‌پذیر است. عملیات و روش جوشکاری ورق گالوانیزه نسبت به آهن معمولی پیچیدگی‌های بیشتری دارد. از عملیات جوشکاری این ورق، گازها و بخار‌های سمی حاصل می‌شوند که برای سلامتی بسیار مضر هستند.
 • ورق آهن گالوانیزه که روغنی و دارای سطح فعال باشد، با مراحل پیش از رنگ آمیزی و فسفاته سازگاری خوبی دارد.
 • امکان رنگ کردن تولیدات گالوانیزه کروماته شده به منظور افزایش مقاومت در برابر خوردگی در محیط های مرطوب، وجود دارد.
 • ورق گالوانیزه به دو صورت رول (فرم) و شیت (ورق) به بازار عرضه می‌شود. ابعاد ورق گالوانیزه و قیمت رول ورق گالوانیزه با توجه به شیت فابریک و شیت آبکاری گرم تغییر می‌کند.
 • نوسانات شدید بازار ارز، قیمت ورق گالوانیزه را دستخوش تغییر می‌کند. پس برای دریافت قیمت ورق گالوانیزه به روز با شماره های درج شده در سایت شرکت بازرگانی پولاد تماس بگیرید.

ضخامت ورق گالوانیزه

ضخامت و ابعاد ورق گالوانیزه با توجه به نوع کاربرد آن تغییر می‌کند. این ورق های گالوانیزه در کارخانه های ایرانی با ضخامتی بین 0.5 تا 2.5 میلی‌متر و به صورت رولی، تولید و عرضه می‌شوند. عرض ورق گالوانیزه برش خورده می‌تواند 1000 و 1250 میلیمتر باشد. هر چه درصد پوشش یا ضخامت گالوانیزه روی ورق بیشتر باشد، عمر آن نیز طولانی‌تر خواهد شد.

مهم‌ترین فاکتورهای موثر در ضخامت و ظاهر پوشش گالوانیزه عبارتند از:ترکیب شیمیایی فولاد، شرایط سطحی، کار سرد انجام شده روی فولاد قبل از گالوانیزه، زمان غوطه‌وری در حمام، نرخ خارج کردن از حمام، متالورژی فرایند گالوانیزه و نرخ سرد کردن فولاد.

کاربرد ورق گالوانیزه

ورق ‌های گالوانیزه کاربردهای فراوانی دارند. برخی از این کاربردها در ادامه آورده شده‌است:

 • صنعت کشاورزی: ساخت قطعات ماشین آلات کشاورزی، سیلوهای غلات، سم‌پاش، آبشخور و …
 • صنعت خودرو‌سازی: ساخت بدنه اتومبیل، اتوبوس و کامیون، فیلتر هوا و روغن، مخازن سوخت و روغن، لوله‌های اگزوز و …
 • صنعت ساختمان سازی: ساخت‌ سقف، دیواره‌های جانبی، پارتیشن‌ها، پانل‌ها، پنجره‌ها، سقف‌های کاذب و …
 • لوازم‌خانگی: ساخت میز، کمدها، قفسه‌ها، صندلی‌های سبک و…
 • ابزار برقی و الکترونیکی: تهویه هوا، فریزر، پانل‌های الکتریکی، لامپ‌های تزئینی و …
 • لوله و پروفیل سازی
 • فریم بندی و ساخت چارچوب های فولادی
 • ساخت بشکه‌ها، کانتینر و کانکس، روکش حرارتی، راه‌آهن، تابلوهای جاده‌ای.

مزایای خرید ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه برای ساخت و تولید وسایل و قطعاتی که در معرض خوردگی و زنگ زدگی قرار می‌گیرند، کاربرد دارد. در ادامه مزایای خرید گالوانیزه را بررسی می‌کنیم.

 • گالوانیزه کردن نسبت به سایر روش‌های پوشش‌دهی مانند رنگ آمیزی هزینه کمتری دارد.
 • ورق‌های فولادی با پوشش گالوانیزه، طول عمر مفید بیشتری دارند. عمر تخمین زده شده برای ورق گالوانیزه حدود پنجاه سال است که این طول عمر به شرایط آب و هوایی و نوع محیط وابسته است.
 • پوشش ورق گالوانیزه در برابر صدمات مکانیکی و خوردگی‌ مقاومت بسیار بالایی دارد. پوشش گالوانیزه حتی در صورت شکستگی و ترک خوردن نیز دچار زنگ زدگی نمی‌شود.
 • ورق های گالوانیزه با پوششی از فلز روی نفوذ ناپذیر در برابر اکسیداسیون بسیار مقاوم هستند. چرا که این پوشش تمامی حفره‌های موجود در فولاد را پر می‌کند.
 • بازرسی سازه به آسانی صورت می‌گیرد و نیازی به اجرای آزمایشات مختلف بر روی سازه وجود ندارد.
 • هزینه تعمیرات و نگهداری ورق گالوانیزه به علت طول عمر و استحکام و مقاومت بالای آن، زیاد نیست. این هزینه تعمیرات در طول زمان نیز معمولا تغییری نمی‌کند.
 • استحکام و مقاومت این محصول در برابر تنش‌های مکانیکی قابل قبول است.
 • نصب و حمل و نقل ورق گالوانیزه بسیار سریع و ساده است.
 • امکان جوشکاری، پرس کاری و رنگ پذیری برای این محصول وجود دارد.

وزن ورق گالوانیزه

وزن ورق گالوانیزه با استفاده از پارامترهای طول، عرض و ضخامت آن محاسبه می‌شود. مجموع ضخامت فلز پایه و ضخامت پوشش روی، ضخامت ورق گالوانیزه را تشکیل می‌دهد. به طور کلی قیمت و وزن ورق گالوانیزه از فرمول زیر حاصل می‌شود.

وزن ورق گالوانیزه (kg) = طول (m) * عرض (m) * ضخامت (mm) * چگالی ورق گالوانیزه (7.86)

قیمت هر مترمربع ورق گالوانیزه = وزن یک متر مربع از ورق مورد نظر * قیمت هر کیلو

قیمت ورق گالوانیزه

فاکتورهای مختلفی در قیمت ورق گالوانیزه تاثیر می‌گذارند. ورق گالوانیزه همان ورق روغنی است که با فلز روی پوشش داده شده‌است و ورق روغنی نیز در طی فرآیند نورد سرد از ورق آهن به دست می‌آید. در نتیجه افزایش و کاهش قیمت ورق روغنی و قیمت ورق آهن بر روی قیمت آهن گالوانیزه تاثیر می‌گذارند. ورق گالوانیزه نیز برای تولید انواع ورق گالوانیزه رنگی، ورق گالوانیزه شیروانی و ورق گالوانیزه آجدار کاربرد دارد. پس قیمت ورق گالوانیزه رنگی، قیمت ورق گالوانیزه شیروانی، قيمت ورق رنگي شيروانی، قیمت ورق آجدار گالوانیزه و قیمت ورق شیروانی با توجه به نمودار تغییرات قیمت ورق گالوانیزه امروز تغییر می‌کند.

از دیگر عوامل موثر بر قیمت روز ورق گالوانیزه، ضخامت ورق ، کیفیت کارخانه‌ی تولیدکننده و نوع پوشش آن اشاره کرد. به طور کلی نرخ ورق گالوانیزه به نوسانات بازار ارز، تغییرات قیمت مواد اولیه و تغییرات قیمت تمام شده مراحل تولید بستگی دارد. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت آنلاین ورق گالوانیزه با کارشناسان ما در شرکت بازرگانی پولاد تماس بگیرید.

فروش ورق گالوانیزه

خرید ورق گالوانیزه در وبسایت شرکت بازرگانی پولاد امکان پذیر است. شما می توانید انواع ورق گالوانیزه با ضخامت‌ها و ابعاد مختلف را از این سایت تهیه کنید. بهتر است پیش از ثبت سفارش و خرید، از قیمت امروز ورق گالوانیزه اطلاع پیدا کنید، پس برای دریافت قیمت بروز ورق گالوانیزه با مشاوران ما در تماس باشید. بازرگانی پولاد فروش ورق های گالوانیزه تمامی برندهای معتبر و با کیفیت را ارائه کرده‌است. جهت دریافت مشاوره و قیمت ورق آهن گالوانیزه و ثبت سفارش می توانید با کارشناسان شرکت بازرگانی پولاد تماس حاصل فرمایید.

کارشناسان شرکت بازرگانی پولاد می‌توانند به تمام سوالات شما در مورد ورق گالوانیزه دست دوم، قیمت ورق گالوانیزه 6 متری، ورق گالوانیزه سفید، قیمت ورق گالوانیزه 3 میل، جدول استاندارد ورق گالوانیزه، قیمت پلیت گالوانیزه، ورق گالوانیزه 50، وزن ورق گالوانیزه رنگی، قیمت ورق کانال کولر، قیمت رول گالوانیزه، قیمت ورق پلیت گالوانیزه، قیمت ورق گالوانیزه ۶۰، قیمت ورق گالوانیزه ۲ میل، قیمت ورق یک میل گالوانیزه و قیمت حلب گالوانیزه پاسخ دهند. شما میتوانید قیمت انواع ورق های استیل مثل قیمت ورق استیل 430، 304 و 316 را نیز از وبسایت بازرگانی پولاد دریافت کنید.